Pinnallisiin kandidooseihin kuuluu infektioita iholla, kynsissä, suuontelossa ja genitaalialueella. Hallitseva syy on Candida (C.) albicans, ja alle 10 % aiheutuu muista lajeista, kuten C.kruseista ja C.glabratasta, joilla kummallakin on alentunut herkkyys flukonatsolille.

Candida-lajit ovat hiivasieniä, jotka esiintyvät saprofyyttisesti (blastosporinen muoto) limakalvoilla, mutta voivat muuttua parasiittiseen muotoon (mykelieforminen), kun isännällä on altistavia paikallisia ja systeemisiä tekijöitä, kuten limakalvojen kuivuus, tupakointi, hammasproteesit, kierukka, e-pilleri, diabetes mellitus, aliravitsemus, rauta- ja sinkkipuutos, immuunivaje tai tiettyjä lääkehoitoja, kuten antibiootit.

Suun kandidoosi   Ihon hiivainfektio   Kynnen kandidoosi

Vulvovaginaalinen kandidoosi

Jopa 75 % naisista saa vulvovaginaalisen kandidoosin vähintään kerran, ja noin 25 % saa sen useampaan otteeseen. Pienellä ryhmällä vulvovaginaalinen kandidoosi uusii useammin kuin neljästi vuodessa. Subjektiivisia oireita ovat kutina, polttelu, ärsytys, vuodot, dysuria ja dyspareunia, kun taas objektiivisesti tyypillisiä ovat eryteema, ödeema, fissuurat, peitteet ja valkovuoto. Partneri voi saada oireita tai tartunnan, josta voi kehittyä balaniitti/balanopostiitti. Miehillä hiivaongelma on kuitenkin varsin harvinainen naisiin verrattuna.

Vaikea Candida balanitis/balanopostiitti voi olla myös ensimmäinen oire diabetes mellituksesta.

Erotusdiagnoosit

Erotusdiagnooseja ovat mm. bakteriaalinen vaginoosi, trikomoniaasi, Staph.aureus/Strep. haemolyticus -vaginiitti sekä ei-infektiotyyppiset vaginiitit (esim. ärsytysreaktio ehkäisylääkkeitä tai antiseptisiä aineita kohtaan).

Hoito

Akuutti vulvovaginaalinen kandidoosi hoidetaan flukonatsolikapseleilla 150 mg:n kerta-annoksella ja/tai paikallisesti ilman reseptiäkin saatavilla atsolia sisältävillä emätinpuikoilla tai vaginavoiteilla (klotrimatsoli, ekonatsoli tai mikonatsoli). Vaihtoehtoinen hoitomuoto on itrakonatsolikapseli 200 mg x 2/vrk päivän ajan tai 200 mg päivässä 3 päivän ajan.

Uusiutuvan vulvovaginaalisen kandidoosin hoito

Uusiutuvan vulvovaginaalisen kandidoosin hoidon ensisijainen periaate on hoitaa se oireettomaksi ja kunnes mykologia on negatiivinen. Toissijaisena tavoitteena on jatkaa ylläpitohoitoa residiivijaksojen minimoimiseksi. Sekä flukonatsolia että itrakonatsolia voidaan käyttää. Kun oireettomuus ja negatiivinen mykologia on saavutettu, hoitojen välistä intervallia pidennetään niin kauan, että ne loppuvat.

Hoitostrategia

 • Aloitushoito oireettomuuteen ja negatiiviseen mykologiaan saakka.
 • Ylläpitohoito uusimisten minimoimiseksi.
 • Mahdollisen altistavan tekijän tutkimus (limakalvojen kuivuus, e-pillerit, kierukka, diabetes mellitus, rauta-sinkkipuutos, immuunisupressio, lääkkeet).
 • Mykologinen laji- ja resistenssimääritys hoidon epäonnistuessa.

Systeemiset hoidot

Vaikuttava aine: Flukonatsoli
Annostussuositus ja hoidon kesto: Flukonatsoli 150 mg viikoittain enintään 6 kk ajan.
Yleiset haittavaikutukset: Pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, ripuli, maksan
transaminaasiarvojen kohoaminen, päänsärky, ihottuma. Lisätietoja on myös osoitteessa.

Turvallisuusohjeet:

 • Samanaikainen sisapridihoito on vasta-aihe, samoin terfenadiinihoito, mikäli flukonatsolin annos on vähintään 400 mg/vrk.
 • Saadaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain tietyin edellytyksin.

Yhteisvaikutukset:

 • Melko runsaasti yhteisvaikutuksia: ajantasainen tieto on syytä tarkistaa Pharmaca Fennicasta.
 • Antikoagulantit: huolellinen seuranta. Tarvittaessa fenprokumonin ja varfariinin annostusta on vähennettävä.
 • Sulfonyyliureoiden (tolbutamidi) puoliintumisaika pitenee: hypoglykemiariski.
 • Lyhytvaikutteisten bentsodiatsepiinien vaikutus lisääntyy. Siklosporiinin ja takrolimuusin pitoisuudet voivat lisääntyä. Teofylliinin toksisuus ja tsidovudiinin haittavaikutukset lisääntyvät.
 • Rifampisiini vähentää flukonatsolin konsentraatiota.

Vaikuttava aine: Itrakonatsoli
Annostussuositus ja hoidon kesto: 200 mg 2 kertaa päivässä kahtena päivänä viikossa enintään 6 kk ajan.
Yleiset haittavaikutukset: Ruoansulatuskanavan häiriöt, vaikutukset maksaan, päänsärky, huimaus, ihoreaktiot. Lisätietoja on myös osoitteessa.

Turvallisuusohjeet:

 • Ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
 • Tunnettu maksasairaus tai sydämen vajaatoiminta on vasta-aihe.
 • Vasta-aiheet: samanaikainen hoito CYP3A4-entsyymin kautta metaboloituvilla lääkkeillä: QT-ajan pidentyminen (mm. astemitsoli, sisapridi, terfenadiini), rabdomyolyysin riski (HMG-CoA-reduktaasinsalpaajat atorvastatiini, lovastatiini, simvastatiini). Samanaikainen triatsolaamin, peroraalisen midatsolaamin, nisoldipiinin tai torajyväalkaloidien käyttö.

Yhteisvaikutukset

 • Runsaasti yhteisvaikutuksia: ajantasainen tieto on syytä tarkistaa Pharmaca Fennicasta.
 • CYP3A4 induktorit heikentävät itrakonatsolin tehoa: rifampisiini, rifabutiini, fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali, isoniatsidi.
 • CYP3A4-estäjät voivat lisätä itrakonatsolin hyötyosuutta: klaritromysiini, erytromysiini, ritonaviiri, indinaviiri.
 • Mahan happoisuutta vähentävä lääkkeet heikentävät itrakonatsolin imeytymistä.
 • Itrakonatsol lisää atorvastatiinin, lovastatiinin ja simvastatiinin konsentraatiota plasmassa merkittävästi, jolloin on olemassa rabdomyolyysin vaara.
 • Itrakonatsoli voi lisätä digoksiinin konsentraatiota.
 • Oraalisten antikoagulanttien, kalsiuminestäjien, siklosporiinin, takrolimuusin ja sirolimuusin vaikutus saattaa lisääntyä.
 • Itrakonatsoli estää buspironin, siklosporiinin, midatsolamin ja triatsolamin hajoamista.

Paikallishoito

 • Klotrimatsolia, ekonatsolia tai mikonatsolia sisältävät emätinpuikot tai vaginavoide.
 • Huomio! Kondomin ja pessaarin varmuus heikkenee. On olemassa kosketusdermatiitin vaara.